fbpx

Luontaiset Taipumukset - avain itsetuntemukseen ja omien vahvuuksien kehittämiseen

JOS EMME AJATTELE, MITEN AJATTELEMME, AJATTELEMME AINA SAMALLA TAVALLA!

Luontaiset taipumukset ovat tiedostamattomia eli automaattisia reagointimallejamme, joita pidämme luonnollisina ja normaaleina. Omien taipumustensa tiedostaminen synnyttää lähes aina oivalluksen, joka auttaa ymmärtämään ihmisten erilaisuutta ja vahvuuksia, sekä omia kehityshaasteitaan esimiehenä ja työyhteisön jäsenenä.

Menetelmän nimi LUONTAISET TAIPUMUKSET™ viittaa siihen, että tällä analyysillä pyritään tunnistamaan taipumuksia, jotka ovat osa persoonaamme, kuten vasenkätisyys tai tapa ristiä kädet. Niitä on vaikea muuttaa. Persoonamme piirteitä pidetään osin synnynnäisinä ja osin ympäristömme muovaamina. Kaikkein helpoimmin muovautuva osa persoonaamme ovat toimintatyylit, jotka muuttuvat hyvinkin helposti saamamme ja ottamamme roolin perusteella. Näitä LUONTAISET TAIPUMUKSET™-menetelmä ei tutki, vaan keskittyy luontaisten ajattelutyylien ja vahvuuksien tunnistamiseen sekä hyödyntämiseen.

Jos LUONTAISET TAIPUMUKSET™-menetelmä halutaan määritellä yhdellä sanalla, se on kiinnostusanalyysi. Se ennustaa sitä minkä tyylisiin asioihin mielenkiintomme luontaisesti suuntautuu ja minkä tyylisiä kriteereitä me suosimme päätöksiä tehdessämme.

Meillä on taipumus jakaa ihmisiä hyviin ja huonoihin. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -menetelmään ei sisälly tällaista ulottuvuutta, vaan se pyrkii löytämään kunkin ihmisen luontaiset vahvuudet. Menetelmä tunnistaa henkilön ajattelun luontaisesti voimakkaimmat osatekijät, joiden varaan hänen kannattaa luontaisia vahvuuksiaan rakentaa. Menetelmän tekijät ja hyödyntäjät uskovat siihen, että ihminen menestyy työssään ja elämässään paremmin omia vahvuuksiaan hyödyntämällä kuin heikkouksiaan korjaamalla. Analyysiä on hyödynnetty hyvällä menestyksellä muun muuassa esimies- ja tiimivalmennuksissa.

ANALYYSI

LUONTAISET TAIPUMUKSET-analyysi on itsearviointina toteutettava oman luontaisen ajattelutyylin tunnistamismenetelmä. Analyysiin liittyvät perusideat ovat peräisin Carl Jungin tyyppiteorioista sekä niitä hyödyntävistä työkaluista, joiden käyttö organisaation sisäisen yhteistyön kehittämisen apuvälineenä on levinnyt ympäri maailman. Analyysin hyödyntämisen tueksi olemme kehittäneet ison määrän käytännön sovelluksia.

LUONTAISET TAIPUMUKSET-analyysissä on panostettu vastaamisen helppouteen tinkimättä silti raportin tuottamasta informaatiosta. Analyysilomakkeella on 36 väittämää, joihin vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Analyysi on saatavilla suomeksi ja englanniksi. Suomenkielisen version vahvuus on siinä, että se on suunniteltu erityisesti suomalaisille. LUONTAISET TAIPUMUKSET-analyyseja on tehty tähän mennessä jo yli 35.000 kappaletta!

VALMENNUKSET

LUONTAISET TAIPUMUKSET-valmennukset ovat voimakkaasti oivalluttavia, käytännönläheisiä ja osallistavia. Tarjoamme asiakkaillemme konkreettisia työkaluja, joiden avulla erilaisuuden ja vahvuuksien hyödyntäminen tuodaan osaksi jokapäiväistä toimintaa ja tekemistä. LUONTAISET TAIPUMUKSET-valmennusten vaikuttavuutta voidaan tehostaa yrityksenne tarpeisiin räätälöidyillä sisältöosioilla, henkilökohtaisilla sparrauksilla ja valmennuksilla, sekä kehityskohteiden seurantamittauksilla.

Kaikissa LUONTAISET TAIPUMUKSET-valmennuksissa hyödynnetään LUONTAISET TAIPUMUKSET-analyysejä, joilla tunnistetaan ihmisen luontainen ajattelutyyli sekä siihen liittyvät vahvuudet. Työryhmävalmennuksissa taipumuksia ja vahvuuksia tarkastellaan yksilötason lisäksi ryhmätasolla, mikä auttaa organisoimaan resurssit optimaalisesti, herättää ottamaan huomioon ryhmän ajattelun heikot kohdat, sekä auttaa tiimiyttämään tehokkaasti. Valmennuksemme tarjoavat keinoja myös motivaatioiden tunnistamiseen ja niiden johtamiseen.

EETTINEN OHJEISTUS

LUONTAISET TAIPUMUKSET-menetelmä ei sovellu rekrytoinnin välineeksi, koska analyysi tehdään itsearviointina. Sitä ei saa käyttää rekrytoinnissa myöskään siksi, että se ei arvioi ihmisen toimintatyyliä eikä osaamista joissakin tietyissä asioissa. Karkeasti yksinkertaistettuna kyvykkyys voidaan nähdä luontaisten taipumusten ja opittujen taitojen yhdistelmänä.

LUONTAISET TAIPUMUKSET-menetelmä keskittyy ajattelutyylien tunnistamiseen ja sillä tutkitaan ajatteluun osallistuvien osatekijöiden keskinäistä voimakkuutta. Siksi se ei ole väline persoonallisuuden piirteiden tunnistamiseen. Mikään taipumus ei ole toista parempi, vaan kaikissa niissä on omat heikkoutensa ja vahvuutensa.

Analyysin läpikäynti tehdään yhdessä asiaan perehtyneen LUONTAISET TAIPUMUKSET-lisenssivalmentajan kanssa.

LUONTAISET TAIPUMUKSET on TypeOne Ltd Oy:n omistama tavaramerkki.